زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

حسین گنجی نیا
حسین گنجی نیا

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^